03.02.2020

Anunţ achiziţie publică

Servicii Publice Iași SA intenţionează să achiziţioneze echipament de protecție- pentru anul 2020, cod 18143000-3 Echipamente de protecție, prin cumpărare directă, in conformitate cu dispozițiile art. 7(5) din Legea nr. 98/2016 și art 43 din HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, în condiţiile menţionate în Anunțul publicitar și Caietul de sarcini atașat.

Operatorii economici interesați au obligația de a depune ofertele la Registratura societății, din Iași, Șos. Tudor Neculai, nr.25, parter, până la data de 10.02.2020, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: andreea.cosuleanu@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice.

In atenția tuturor ofertanților care doresc să depună oferta pentru unul sau mai multe loturi, autoritatea contractantă face următoarea precizare cu privire la garanția de participare : cuantumul garanției de participare nu poate depăși 1% din valoarea contractului, astfel, având în vedere că achiziția se face pe loturi, garanțiile vor fi constituite în cuantum de :


LOTUL 1- 766,00 lei
LOTUL 2- 282,00 lei
LOTUL 3- 281,00 lei

Documente:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Anunț achiziție
2 Caieti de sarcini
2 Modele
4 Model contract

Clarificări:

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus