15.09.2017

Anunţ achiziţie publică

S.C. Servicii Publice Iași SA intenţionează să achiziționeze 2 buc Autoutilitare transport auto.

Cod CPV: 34142100-5 - Camioane cu platforma ridicatoare

Mod de achiziție: cumpărare directă, în conformitate cu dispozițiile art. 7(5) din Legea nr. 98/2016 și art 43 din HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Descrierea achiziției, cerințele minime solicitate, modelele de formulare sunt cuprinse în documentația achiziției ce se regăsește la adresa www.spiasi.ro – secțiunea Informații publice – Anunțuri – Achiziții & Licitații

Valoarea estimata totală a contractului fără TVA: 132.000 lei.
Autoritatea contractantă, conform prevederilor Legii nr.98/2016, își rezervă dreptul de a solicita ofertantului declarat câștigător, următoarele:
1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
2. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea.nr.98/2016;
3. Declarație privind conflictul de interese pentru ofertanți.

Operatorii economici interesați au obligația de a depune ofertele la Registratura societății, din Iași, Şoseaua Tudor Neculai, nr.25, parter, Iaşi, până pe 20.09.2017.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: office@spiasi.ro, sau la tel.+40 232 263 542, Serviciul Achiziții Publice.

Documente:

Nr.Nume documentPDF/DOC
1 Anunț
2 Caiet de sarcini
3 Modele formulare

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus