17.01.2017

Anunţ achiziţie publică

SC Servicii Publice Iaşi SA intenţionează să achiziţioneze servicii medicale de medicina muncii pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, a HG nr. 1425/ 2006 republicată, precum şi a H.G. nr. 355/ 2007 modificată şi completată prin HG nr.1169/ 2011
Cod CPV: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii.
Mod de achiziţie: cumpărare directă, în conformitate cu dispoziţiile art. 7(5) din Legea nr. 98/2016 şi art 43 din HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
Descrierea serviciilor medicale, cerinţele minime solicitate, modelele de formulare sunt cuprinse în documentaţia achiziţiei ce se regăseşte mai jos.
Valoarea estimată fără TVA/an: 9.930 lei, fără TVA/an.
Autoritatea contractantă, conform prevederilor Legii nr.98/2016, îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantului declarat câştigător, următoarele:

  • Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;
  • Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Lg.nr.98/2016;
  • Declaraţie privind conflictul de interese pentru ofertanţi

Operatorii economici interesaţi au obligaţia de a depune ofertele la Registratura societăţii, din Iaşi, Şoseaua Tudor Neculai, nr.25, parter, până la 20.01.2017.
Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail: office@spiasi.ro sau la tel.+40 232-263542, Serviciul Achiziţii Publice.

Documente:

Nr.Nume documentPDF
1 Anunţ
2 Caiet de sarcini
3 Modele formulare

Proiecte la Final


Partenerii noştri

iasitvlife
focus